• {{ result.text }}

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.alcaplast.cz a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809, DIČ: CZ 25655809) a kupujícího (zákazník, spotřebitel), platný ke dni 1. 8. 2020.

A. Obecné ujednání

1. Záruční doba na zboží, není-li uvedeno jinak je 24 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

3. Záruční lhůta při odeslání zboží kupujícímu počíná běžet doručením do místa určení nebo převzetím zboží kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou.

4. V případě výměny zboží počíná běžet okamžikem převzetí nového zboží nová záruční doba.

5. Záruku nelze uplatnit v případě:

i. Vypršení záruční lhůty

ii. Mechanického poškození, neodborného zacházení, zanedbání běžné péče

iii. Skladování či umístění zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí pro které je zboží určeno

iv. Že zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami, za kterých je zboží obvykle užíváno

v. Zásahu vyšší moci či vnější události.

6. Kupující při převzetí zboží překontroluje přepravní obal z hlediska jeho neporušenosti a celistvosti.

7. Pokud je obal při převzetí od přepravce poškozen, sepíše o tom kupující a přepravce zápis nebo protokol a současně před přepravcem zkontroluje zboží z hlediska jeho nepoškozenosti. Pokud k tomuto kroku kupující nepřikročí, nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel.

8. Kupující bez odkladu překontroluje obsah dodávky z hlediska počtu, kompletnosti, jakosti a nepoškození zboží.

B. Přijetí reklamace

1. Prodávající přijímá reklamace ve své provozovně na adrese: Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav (dále jen „Provozovna“).

2. Reklamace je možné uplatnit osobně nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adrese Provozovny nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

3. O uplatnění reklamace vydá na požádání prodávající kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je předmětem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

4. Prodávající vydá kupujícímu rovněž potvrzení o převzetí reklamovaného zboží k reklamaci.

5. Kupující v informaci o vadě zboží uvede nejméně následující informace:

i. Jméno a příjmení kupujícího

ii. Poštovní adresu kupujícího

iii. Kontaktní telefon

iv. Emailovou adresu

v. Popis vady nebo důvod reklamace

6. Kupující předává či odesílá zboží v původním obalu včetně všech příruček, manuálů a doprovodných dokumentů.

7. Kupující spolu s reklamovaným zbožím předkládá rovněž doklad o koupi zboží, případně jeho kopii.

8. Dnem uplatnění reklamace kupujícím je okamžik přijetí reklamace prodávajícím v Provozovně prodávajícího včetně přijetí vadného zboží k posouzení. Pro případ uplatnění reklamace prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb je dnem uplatnění reklamace den, kdy bylo doručeno vadné zboží prodávajícímu k posouzení reklamace.

9. Pokud je důvodem reklamace chybný počet dodaného zboží, považuje se za den uplatnění reklamace den přijetí oznámení o uplatnění reklamace. V případě chybějícího počtu zboží se o nutnosti zaslání zboží zpět prodávajícímu telefonicky nebo emailem dohodne předem kupující s prodávajícím.

C. Vyřízení reklamace

1. V Provozovně prodávajícího je po celou provozní dobu je k dispozici osoba oprávněná přijmout reklamaci.

2. Osoba odpovědná za vyřízení reklamace posoudí a rozhodne o důvodnosti reklamace ihned. V takovém případě mezi sebou sepíší prodávající a kupující reklamační protokol, v němž budou uvedeny nejméně následující informace:

i. Jméno a příjmení osoby odpovědné za posouzení reklamace

ii. Popis reklamované vady

iii. Způsob vyřízení reklamace

iv. Termín vyřízení reklamace

v. Případně informaci o zamítnutí reklamace

3. Pokud není o reklamaci rozhodnuto neprodleně, bude posouzena, a bude o ní rozhodnuto nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

4. Nemá-li zboží vlastnost podle informací uvedených v detailním popisu zboží v internetovém obchodě má kupující právo na výměnu zboží.

5. Pokud nesouhlasí počet kusů nebo jednotek zboží dodaného s počty uvedenými na dodacím listu, prodávající dodá kupujícímu chybějící zboží.

6. Za nepodstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

i. Odstranitelné vady zboží

ii. Právní vady zboží

iii. Větší množství vad, které nebrání řádnému užívání

iv. Vady v množství

v. Chybějící doklady

7. Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující možnost zvolit mezi odstraněním vady nebo mezi slevou kupní ceny.

8. Při podstatném porušení smlouvy má kupující právo:

i. Na odstranění vad dodáním nového zboží nebo doplněním chybějícího zboží

ii. Na přiměřenou slevu z kupní ceny

iii. Odstoupit od smlouvy.

9. Nelze-li odstranit vadu ihned na místě, nebo v případě, že je zboží k reklamaci zasíláno doručovatelem poštovních služeb, je o vyřízení reklamace kupující informován prostřednictvím emailu nebo doručovatelem poštovních služeb. Ve sdělované informaci je kupujícímu sděleno, jak byla reklamace vyřízena, kde a kdy je možné si zboží vyzvednout a dále je kupující upozorněn na možnost uplatnění nákladu na skladování nevyzvednutého reklamovaného zboží.

10. Náklady na skladování nevyzvednutého reklamovaného zboží budou uplatněny od 15 dne následujícího po odeslání informace o možnosti si reklamované zboží vyzvednout. Skladné činí 50,-Kč za jeden, i započatý den skladování.

D. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa subjektu mimosoudního řešení sporů je: https://www.coi.cz/

E. Závěrečná ustanovení

1. Platnost a účinnost tohoto Reklamačního řádu nastává ke dni uvedenému v záhlaví.

2. Neplatnost některého ustanovení tohoto Reklamačního řádu se nedotýká ustanovení ostatních.